Trygghet på nätet för barn och unga med NPF

 

oga

 

Nätkoll är ett projekt med syfte att öka kunskapen om nätanvändning bland barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. 

Vi söker även metoder för att göra unga medvetna om nätets risker och möjligheter och stärka deras egna strategier.

 

ladda-ned Nätkoll på Facebook

laptop-boy1

Syfte

Unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) tillhör internetgenerationen och precis som andra ungdomar söker de upplevelser, kontakter och bekräftelse på nätet. Attention samlar bland annat barn och unga med ADHD, Aspergers syndrom/autism, Tourettes syndrom och OCD, men också närstående vuxna.
Medlemmar i Attention vittnar om att unga med NPF far illa på olika sätt, både utanför nätet och på nätet. De kan ha svårt att läsa av signaler, värdera kontakter på nätet, sakna konsekvenstänk och riskerar därför att råka illa ut.
Samtidigt är det viktigt att inte glömma bort de positiva aspekterna av att använda nätet för någon som kanske har svårt att ta och behålla sociala kontakter utanför nätet.
Många vuxna vet heller inte alltid vad som pågår på nätet och kan känna en osäkerhet. De söker kunskap och verktyg för att bättre kunna vara ett stöd för sina barn med NPF och förebygga negativa erfarenheter.

Mål

Målet med Nätkoll är att öka den generella kunskapen om internetanvändning bland barn och unga med NPF, öka medvetenheten om risker och en eventuell utsatthet och förmedla strategier och metoder så att barn och unga med NPF och närstående vuxna känner sig tryggare. Projekt Nätkoll vill samtidigt öka och bevara en positiv närvaro och goda kontakter på nätet genom att stärka barn och unga med NPF och deras egna strategier. Vid projektets slut skall det finnas informations- och metodmaterial anpassade dels till barn och unga med NPF, dels till närstående vuxna. Vi menar att det är viktigt att barn och vuxna har en gemensam kunskapsgrund att stå på. Material och metoder skall också vara anpassade i sin utformning så att de passar målgruppen.

Projektets överlevnad

Metodmaterialet kommer att spridas via Attention Riks kanaler (webb etc), men också via Attentions lokalföreningar som kommer att utbildas inom projektet för att därefter kunna hålla egna utbildningar för sina medlemmar. Projektets samverkansparter kommer också att kunna sprida information inom sina verksamheter och i sina nätverk.

Delaktighet

Projektet kommer att arbeta nära målgruppen och önskar att barn och unga med NPF och närstående vuxna skall kunna vara delaktiga i projektets alla faser. Målgruppen kommer att bidra med erfarenheter och ha inflytande bl a via en webbenkät, referens- och fokusgrupper och skrivcirklar. Längre fram i projektet kommer de vara viktiga som testpersoner så det slutgiltiga metodmaterialet blir just det material som behövs. Medlemmar i Attentions lokalföreningar kommer också att utbildas i att använda materialet.

Samarbete

Projekt Nätkoll har flera samverkanspartners, bl a representanter för Statens medieråd, Studieförbundet Vuxenskolan, medieforskare vid Umeå universitet, polis, personal från kompetenscetrum för brottsutsatta i Göteborgs kommun, ATSUB, SPSM och nätvandrare från Svenska Kyrkan. Alla kommer att bidra med viktig kunskap utifrån sina kompetensområden. Under projektets gång kan samarbetet komma att utökas med andra verksamheter.

Aktiviteter

Projektår 1 (avslutat)
Vårt första projektår har haft fokus på kunskapsinsamling. Vi har besökt lokalföreningar i Västra Götalandsregionen, i olika sammanhang samtalat med unga med NPF, föräldrar, yrkesverksamma i skola, habilitering och rättsväsende mm. Tillsammans med Statens Medieråd har vi genomfört två enkäter där resultatet kommer att presenteras under våren 2016. Under året har vi mött ett stort intresse för vårt arbete vilket inneburit flera föreläsningar. Vi har med NPF-glasögon gått igenom ett antal befintliga metodmaterial inför vårt arbete med nya material under år 2. Vi bloggar regelbundet på Arvsfondens community och gör inlägg på vår Facebooksida som har 322 följare. Under våren blir också tre minifilmer om unga med NPF och nätet klara för spridning.


Projektår 2
Fortsatt kunskapsinhämtning och spridning, nätverkande, sker parallellt med att vi i nära samverkan med projektets referensgrupper sammanställer olika metodmaterial för unga och närstående vuxna.


Projektår 3
Under vårt sista projektår utbildas deltagare från Attentions lokalföreningar i materialet för att senare själva hålla utbildningar. Kunskap och metoder från projektet sprids på olika sätt, bland annat på egna och andras konferenser.

Kontakt

Adress:
Älvsborgsgatan 11c

414 52 Göteborg

Telefonnummer:
0768 - 81 80 74


Mer om projektet

Projektet har visats 560 gånger och 7 personer följer projektet.

Projektet handlar om egen kraft, npf, barn, ungainternet, nätet, utsatthet, brott, adhd, asperger, autism,Tourette, OCD och sociala medier.

Projektet drivs av Attention Hisingen-Kungälv.

Läs mer om projektet på projektsidan hos Arvsfonden 


Projektledare


Projektet

arvsf 

Projektet finansieras av
Allmänna Arvsfonden

Dela projektet

 
Facebook

 
Google+

 
Twitter

Facebooktwittergoogle_plusinstagramFacebooktwittergoogle_plusinstagram

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmailFacebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedintumblrmail